މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއިބެހޭ

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު BC-1008-2021-02 (07 ފެބުރުވަރީ 2021) ބިޑް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެވޯޑްކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

08 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ