މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، 4(ހަތަރު) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޯށްދޭނޭ ފާރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

މި އިޢުލާންވަނީ 08 ފެބުރުވަރީ 2021 12:33 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

       މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، 4(ހަތަރު) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައިކޯށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

     

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

  

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

10 ފެބްރުއަރީ 2021

 

ބުދަ

 

13:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް،

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ

 

01 ފެބުރުވަރީ 2021

01 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ