މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ބޭޒަންގެ، ހ.މިލްކީވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އިޢުލާންކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

 

                    މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                    ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 03 ފެބުރުވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ([email protected]) އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.ބޭޒަންގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14037

2

ހ.މިލްކީވޭ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.10304

18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

31 ޖަނަވަރީ 2021

31 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ