މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެގްޒާމް އިންވިޖިލޭޓަރ

މަގާމް

އެގްޒާމް އިންވިޖިލޭޓަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު

03

އުޖޫރަ ދެވޭނެގޮތް

އިންވިޖިލޭޓްކުރާ ކޮންމެ އިމްތިހާން ސެޝަނަކަށް 500/-ރ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

1- ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން

2- އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން

3- އިންވިޖިލޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެނގިފައިވުން

4- އޯ ލެވަލް އިނގިރޭސިން ދަށްވެގެން "ސ" ފާސް ލިބިފައިވުން އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހިން ދަށްވެގެން "ސ" ފާސް ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ފާސްތަކެއް ލިބިފައިވުން

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް

އިމްތިހާން ބޭއްވުމަށް އިމްތިހާން ޓައިމްޓޭބަލްގައި ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭއްވޭ ގަޑިތައް

މަސްޢޫލިއްޔަތު:

އިމްތިޙާން އޮންނަ ގަޑިތަކުގައި، އިންވިޖިލޭޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެގްޒާމް ހޯލު ބެލެހެއްޓުމާއި މިނޫންވެސް ކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް މިއޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯން ނަންބަރު  3027202 /7576705 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ ތާރީޙާއި ތަން

1 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1400ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް: [email protected] އަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

1- އިންވިޖިލޭޓަރކަން ކުރެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

2- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

4- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)

27 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ