މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިކުއިޕްމަންޓް (ޓެބްލެޓް އަދި އޭގެ އެސެސަރީޒް) ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން 19 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އިކުއިޕްމަންޓް (ޓެބްލެޓް އަދި އޭގެ އެސެސަރީޒް) ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޮށްފައިވާ  ނަންބަރު IUL)438-ENV/438/2020/7) އިއުލާން އިއުލާނު އަދި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

23 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ