ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން

ހއ ދިއްދޫ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމް:

ޕްރީސްކޫލް ޓިޗަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރ:

-

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

1 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

-

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

-

ގިންތި:

-

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ޢާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލް

މުސާރަ:

މަހަކު 3500.00 ރުފިޔާ

 އެލަވަންސް:

  1. ސަރވިސް އެލަވަންސް: މަހަކު 1500.00 ރުފިޔާ
  2. ރަމަޟާން އެލަވަންސް

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 

  1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއިން ( ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިން) ޤައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
  2. މި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ކުރެވޭ އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށް ފަހު 2021 ޑިސެމްބަރ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

ކިޔަވައި ދިނުމާއި، އިތުރު ޙަރާކަތްތައް ހިންގުމާއެކު ކަނޑައެޅޭ ބައެއް އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

1-     މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ.

2-     ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު).

3-     ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި މަސްއޫލިއްތަޔު އެނގޭނޭ ރަސްމީލިޔުމެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތަކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ).

4-     ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތަށް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު).

5-     ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނުނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:

  • މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 3 ފެބުރުވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ގެ 13:00ގެ ކުރިން، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.

އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު:

  • މި މަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 7 ފެބުރުވަރީ 2021 އިން 11 ފެބުރުވަރީ 2021 އާއި ދެމެދުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

  • މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު: 6500019 އަށެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރާނީ ([email protected]) އަށެވެ.

 

  

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ