ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބައެއް ބްރާންޗްތަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޒަމާނީ ނިޒާމްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުއަލުންހުޅުވާލަމެވެ:

އިޢުލާން ނަންބަރު:FNK-I/IUL/2021/033

އިޢުލާން

މިކުންފުނީގެ ބައެއް ބްރާންޗްތަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޒަމާނީ ނިޒާމްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުއަލުންހުޅުވާލަމެވެ:

            މިކުންފުނީގެ ބައެއް ބްރާންޗްތަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޒަމާނީ ނިޒާމްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.


      މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮަތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް (ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ)އަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި ކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންއިން ލިބިވަޑައިގަންވާނެއެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭ އެންމެފަހު ތާރީޚް (އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން)

27 ޖެނުއަރީ 2021

13:00 މެންދުރު

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުން

31 ޖެނުއަރީ 2021

10:00 ހެނދުނު

    

ނޯޓް: މިއީ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ފުރުސަތެކެވެ. ޓެންޑަރ ޕްރޮސީޖަރ ކުރިއަށްދާނީ   ޕްރިކޮލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް މި އިންވިޓޭޝަން ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

 

20 ޖެނުއަރީ 2021

20 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ