ބުރުނީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
1 އަހަރު ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓި ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދައުވަތު

                                                      ނަންބަރު: GS-176/IUL-B/2021/01

 

1 އަހަރު ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ

     01 އަހަރުދުވަހަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  1. މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2021 ޖެނުއަރީ 20 އިން 2021 ޖެނުއަރީ 31 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށައެޅޭނީ މި މުއްދަތުގައި ނަން ނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 ފެބުރުއަރީ 01 ވާ  ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 ފެބުރުއަރީ 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:15 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބުރުނީ ސްކޫލް

ތ.ބުރުނި

ފޯން:6780551

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

20 ޖެނުއަރީ 2021

20 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ