މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

މި ކުންފުނިން ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓް މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު : MTCC-HRD-IU-2020-323  (ތާރީޚު: 08 ޑިސެންބަރ 2020) އަދި ނަންބަރު : MTCC-HRD-IU-2020-349 (ތާރީޚު: 23 ޑިސެންބަރ 2020) ގެ އިޢުލާނު، ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ