މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. މިލަންދޫ "މާހިޔާ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

                  ށ. މިލަންދޫ "މާހިޔާ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އައު ކުރުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 27 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  06 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442    

                  19  ޖަނަވަރީ  2021

19 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ