މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ހއ.ދިއްދޫގައި ޕޯސްޓް އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށް މިކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ހުރި ޢިމާރާތުގައި ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރަން ކުރި ނަންބަރު  admhr-mpl/2021/03 (07 ޖެނުއަރީ 2021) ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖަނަވަރީ  2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ޖެނުއަރީ 2020ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

18 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ