ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް އޮފީސް އެޓެންޑެންޓެއް ހޯދުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް އޮފީސް އެޓެންޑެންޓެއް ހޯދުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު

 • އޮފީހުގެ ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.
 • އޮފީހުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ނާސްތާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެދިނުމާއި ކެއުމާއި ސައި ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.
 • އޮފީހުގެ ސައިކޮޓަރިއަށާއި މީޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ސައި، ކޮފީ، ހަކުރު، ކިރު) ސްޓޮކްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • އޮފީހުން އަންގާ މިނޫންވެސް މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދިނުމާއި ފަރުވާތެރިކާމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން.

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

 • މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 މަސްދުވަހަށެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 • ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
 • މިހާތަނަށް މިފަދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި އަދި ދެމުން ގެންދާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް
 • ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ތަންތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރިފަރަންސް ސިޓީތައް
 • ތަނުގެ މުވައްޒިފުންގެ އަދަދު
 • މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ތަނުގައި ތިބި މުވައްޒިފުންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދެވޭނެ ލިޔުމެއް

 އެވޯޑްކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް

 • މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ – 20 މާރކްސް
 • ހުށަހަޅާ އަގު – 80 މާރކްސް

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީއުރަ އެޑްރެސްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެ ގޮތް

 • ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި "އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ އޮފީސް އެޓެންޑެންޓެއްގެ މަޤާމަށް" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 • އަދި ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރު އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ:

         އެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ -  އެޑްމިންސްޓްރޭޝަން އަށް

         ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

 

މަޢޫލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް: 3000110

18 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ