މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - އައިޓީ ހާޑްވެއަރ

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

Details

Quantity

Laptops

40

Desktop Computer Systems

30

IP Phone

40

SAP Compatible Network Printers (Monochrome)

30

High-end Computer Systems

10

Nos   Uninterrupted Power Supply (UPS)

60

50TB Network Attached Storage

01

Video Conferencing Systems

01

ވީމާ މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

21 ޖަނަވަރީ 2021

ބުރާސްފަތި

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

01 ފެބުރުވަރީ 2021

ހޯމަ

15:00

 

 

 

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

 

14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ