މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
HP 3PAR SAN ސްޓޯރޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމާބެހޭ.

މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ HP 3PAR SAN ސްޓޯރޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2020/43 (21 ޑިސެމްބަރު 2020) އިޢުލާނުގެ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ