އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020 ގެ ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2021/16)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު2020

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ރިޒްނާ، ކުޅުދޫ. ފަޅޯމާއާގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުޅުދޫ. ފަޅޯމާއާގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

 

 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ސާޒްލީން، ފުނަމާގެ / ވ. ރަކީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުނަމާގެ / ވ. ރަކީދޫ

 

 

 ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެމެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރިޒުމާ މުޙައްމަދު، ފިނިވާގެ / ބ. ދޮންފަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިނިވާގެ / ބ. ދޮންފަން

 

 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޚާތިމާ ޔޫސުފް، މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު

 

 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 18

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، ތުނޑި. ބުލޫހެވަން / ލ. ގަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތުނޑި. ބުލޫހެވަން / ލ. ގަން

 

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެމެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 22

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު  ޠާހިރު، ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފިނިހިޔާގެ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

 

 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެމެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 19

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސައިން ޔާސިރު، ކުވައިތު / އދ. މާމިގިލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުވައިތު / އދ. މާމިގިލި

 

އަމިއްލަގޮތުން

 އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ޝައުފާ، މެރީގާރޑްން / އދ. ދިގުރަށް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މެރީގާރޑްން / އދ. ދިގުރަށް

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020

ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ. ރަސްގެތީމު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އައިލެންޑްހައުސް، ރ. ރަސްގެތީމު

އަމިއްލަގޮތުން

ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޚަދީޖާ ޙުސައިން، ތްރީރޯސް، ރ. އިނގުރައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ތްރީރޯސް، ރ. އިނގުރައިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ނަޞީރާ އާދަމް، ކަރަންކާވިލާ، އދ. މާމިގިލި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޝަރުމީލާ އާދަމް، ނޫރީފެހި، އދ. ދިގުރަށް؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޒަހުރާ ޢަބްދުﷲ، ހަޒާރުމާގެ، ރ. އިންނަމާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 
14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ