މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު   PC-171/2020/W-L 167  

 

 

 

އިޢުލާން

 

  ކ.ހިންމަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކެއުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް '' މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް '' އާއި '' ޙުސައިން ނައީމް (A062772)'' އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް 01 މަސް ދުވަސްް އިތުރު ކުރެވިފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                                                  ‏14‏ ޖަނަވަރީ 2021

14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ