ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުންދޭ  މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލުން ދައްކާތަންތަނުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އޭސީ ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އޭސީ ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ޖަނަވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2021 ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.00 އަށް ހޮސްޕިޓަލު އޮފީހަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ގެންނަވާ އެސްޓިމޭޓްއާއި ، ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ އެސްޓިމޭޓް ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިހޮސްޕިޓަލުގެ މެކޭނިކު މުޙައްމަދު ވާފިރު ( 7627267 ) ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ