އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅުގޭގެ ބައެއް ކޮޓެރިތަކަށް ޕާކޭ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ!

އިޢުލާން

 

ސްޓޭޓްހައުސްގައި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ޕާކޭ ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެ.

 

           މިއަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ބައެއް ކޮޓަރިތަކާއި ސިޓިންގރޫމް ތަކުގައި ޖެހުމަށް އިނޮވަރ  ބްރޭންޑާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ޕާކޭ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ގަންނަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ތަކެތި.

     1.            ޕާކޭ 1700 އަކަފޫޓް

     2.            ބޯޑަރު 495 ފޫޓު

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެކުރިން މި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ މިއިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކު ނަމްބަރު 6680507،6680039 ފޯނަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

                 

 

28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

12  ޖަނަވަރީ  2021

 

 

 

(ސޮއި)

ޢަލީ ނަޞީރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

12 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ