މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް އުފުލައި ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ލެބޯޓްރީގެ ސާމްޕަލް އުފުލުން.

 

            މ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ޓެސްޓް ތަކުގެ ސާމްޕަލް ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމާއި ސާމްޕަލް އުފުލާ ކެރިއަރ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަމްބަރ (IUL)MRH-MNT/2020/16 09 ޖުލައި 2020 އިޢުލާން އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ސާމްޕަލް ގެންދަންޖެހޭ ރަށް   

            * މ.ރަތްމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މ. ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް.                

             މިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މ.ރަތްމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 25 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ10:00 އަށް މ.ރަތްމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު    ބަލައި ނުގަންނާނެ  ވާހަކައާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި،6720605 މިނަމްބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.       

                        13 ޖަނަވަރީ 2021

13 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ