ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2021

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2021

މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް (ICDS) އިން ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، 17-25 ފެބްރުވަރީ 2021 އަށް އޮންލައިންކޮށް (ޒޫމް ޕްލެޓްފޯމް) ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން:

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެބްރުވަރީ 2021

ތާރީޚް:

17-25 ފެބްރުވަރީ 2021 | ދުވާލަކު ސެޝަނެއް (މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތް ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:30 އާ 12:00 އާ ދެމެދު ގަޑިއެއްގައި)

ޓާރގެޓް އޯޑިއަންސް:

ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުންނާއި މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް

ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް:

14 ފެބްރުވަރީ 2021

ފީ:

750 ރުފިޔާ

ޖާގަ:

30

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މި އޮތޯރިޓީގެ އީ-މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮގްރާމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގެ https:/bit.ly/2YveGd1 ލިންކްއިން އަދި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014125 ނުވަތަ 3014119 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

29 E1442

13 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ