ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
Supply and delivery of Corrugated Flexible Pipes, HDPE Pipe & UPVC Pipes (2nd Announcement)

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                ނަމްބަރު: IUL)RDC/RDC/2021/8)  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ "އެޗް.ޑީ.ޕީ.އީ. ޕައިޕް، ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ ޕައިޕް އަދި ފްލެކްސްސސިބަލް ޕައިޕް" ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ (2 ވަނަ އިޢުލާން)

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އެޗް.ޑީ.ޕީ.އީ. ޕައިޕް، ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ ޕައިޕް އަދި ފްލެކްސްސސިބަލް ޕައިޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން (RDC-IUL/PROC/2020-71) އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލޮޓް: 1

Quantity required

Unit

Item Description

#

54

Nos

HDPE pipe 200mm (Black Colour) (SDR17 , PN10), Bell End (Length 5.8m)

1

100

Nos

UPVC Pipe 150mm (Grey/Blue) – D (Min): 165.7, E(Min): 70, (Please refer to the attached document for more details) (Length 5.8m)

2

75

Nos

UPVC Pipe 100mm (Grey/Blue) (Please refer to the attached document for more details) (Length 5.8m)

3

 

ލޮޓް: 2

Quantity required

Unit

Item Description

#

600

M

4inch corrugated flexible pipe (Colour: Grey)

Strength: minimum 6kpa

Thickness: Minimum 3mmm

Internal dimeter: 200mm (tolerance 0f 5mm)

Material: HPE or equivalent flexible pipe

1

200

M

8 inch corrugated flexible pipe (Colour: Black/Grey)

Strength: minimum 6kpa

Thickness: Minimum 3mmm

Internal dimeter: 200mm (tolerance 0f 5mm)

Material: HPE or equivalent flexible pipe)

2

 

ގަންނަން ބޭނުންވާތަކެތީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ސަބްމިޝަން ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޑެލިވަރ ކުރަން ޖެހޭތަން: އާރ.ޑީސީ. ސައިޓް، މާލެ'

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 2 ލޮޓްގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 1 ލޮޓަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 2 ލޮޓް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ވަކިންނެވެ.  

 

  މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕޮލިސީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކްރެޑިޓް މުއްދަތަކީ 30 ދުވަހެވެ.

 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް (މާރކިންގް ކްރައިޓީރިއާ) :

ހުށަހަޅާ އަގަށް: 60%

ޑެލިވަރީ މުއްދަތު: 30%

ތަޖުރިބާ: 10%

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

1-      ސަބްމިޝަން ފޯމް، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި އެކު.

2-      ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް، (މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް އަލުން "ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން" ފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).     

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފޯމްތައް މި އިޢުލާންގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

   ވީމާ، ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 20 ޖެނުއަރީ 2021 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލްއެޑްރެހަށް 17 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އީމެއިލް ކުރެއްވުންް އެދެމެވެ.

 

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

13 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ