ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު މިކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ