ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
Supply and Delivery of Outdoor Play Structures

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-PROD2021-119

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ޕްލޭ ސްޓްރަކްޗަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ޕްލޭ ސްޓްރަކްޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

#

Item

Unit

Quantity

1

(Outdoor playground (Mixed activity structure

Nos

02

2

Swing with slide

Nos

01

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އިތުރު ތަފްސީލް އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ޓާމްސް އޮފް ރެފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރް) ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން،16  ޖެނުއަރީ 2021ގެ 14:00ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ "ސަބްމިޝަން ފޯމް"އާއި އެ ފޯމްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކާއިއެކުގައެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

12 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ