މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޑީސަލް ތެޔޮ ވިއްކާލުން

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ހުޅުމާލެސައިޓުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޑީސަލް ތެޔޮ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހާޟިރުވެލެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7960022 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

11 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ