މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - Xerox Printer Toner and Consumables

 

މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރާ ޒެރޮކްސް ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ޕްރިންޓަރުތަކަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ/ކާޓްރީޖްގެ ސްޓޮކް  މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ތަފްސީލާ އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަހައިލައިގެން އޮޑަރުކުރުމުން އެތަކެތި މި އޮތޯރިޓީއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 ޖަނަވަރީ 2021

ބުދަ

15:00

 

 

އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރު ކުރައްވަން ވާނީ މި އިޢުލާނާ އެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3019611 އަށް ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

 

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

 

 

11 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ