މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ހއ.ދިއްދޫގައި ޕޯސްޓް އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށް މިކުންފުންޏަށް ލިބިފައި ހުރި ޢިމާރާތުގައި ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

07 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ