ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ކާރބްސްޓޯން މޯލްޑް ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 20 ޖަނަވަރީ 2021 1310 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-74

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ކާރބްސްޓޯން މޯލްޑް ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން/ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދުމާ ގުޅޭ

 

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ކާރބްސްޓޯން މޯލްޑް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Quantity required

Unit

Item Description

#

50

NOS

Curbstone Round Big

1

50

NOS

Curbstone Chamfer Small

2

50

NOS

Curbstone Chamfer Large

3

 

 

NOTE: Details in TOR with Drawing and measurements, attached to this gazette posting

 

 

Material: 3mm MS Sheet, 1.5” x 1.5” x 3mm thick MS angle, 10mm Threaded MS Bolts.

Dimensional Tolerances: +/- 3mm at Length, +/-1.5mm elsewhere.

Initial Samples: 1 nos from each type

Project will be awarded to the party who offered lowest total price.

 

ވީމާ، ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން،11 ޖެނުއަރީ 2021ގެ 14:00ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]

07 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ