އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓްހައުސްގެ ބައެއްފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިޓިންގްސް ގަންނަންބޭނުން ވެއްޖެ.

އިޢުލާން

 

ސްޓޭޓްހައުސްގެ ބައެއްފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިޓިންގްސް ގަންނަންބޭނުން ވެއްޖެ.

 

           މިއަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ގައިހުރި 5 ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިޓިންގްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ގަންނަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ތަކެތި.

  1. ފާޚާނާ ތަށި ސެޓް
  2. މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު
  3.  މޫނުދޮންނަތަށި (ކައުންޓަރ ޓޮޕް ވޮޝްބޭސިންގް)

     ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެކުރިން މި އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ނުވަތަ މިއިދާރާހުޅުވިފައި ހުންނަދުވަސްތަކު ނަމްބަރ 6680507،6680039 ފޯނަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 18 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

              

           23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

           07  ޖެނުއަރީ 2021  

     (ސޮއި)      

ޢަލީ ނަޞީރު     

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

07 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ