މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުއްޔަށް ދޭ ޢިމާރާތެއް ހޯދުން

މިކުންފުންޏަށް އއ.ރަސްދޫ އިން އޮފީސް ޢިމާރާތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 13 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކުންފުނީގެ އއ.ރަސްދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ޢިމާރާތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ރަށް:

 •    އއ.ރަސްދޫ

 

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ޢިމާރާތާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުން

 • ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން ބަޔާން ކުރުން
 • ޢިމާރާތަކީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ފަދަ އިމާރާތަކަށްވުން
 • ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން
 • ޢިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދު ބަޔާން ކުރުން
 • ޢިމާރާތުގެ ކުލި ބަޔާން ކުރުން
 • ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު.

 

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ޢިމާރާތުގައި ހުންނަޖެހޭ ކަންތައްތައް

 

 • ޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ވަކިކޮށްފައި ހުރުން
 • ޢިމާރާތުގައި ވަކިން ފޯންލައިން އަޅާފައި ހުރުން
 • ޢިމާރާތުގައި ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން
 • ޢިމާރާތަކީ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ހަދާފައި ހުރި ޢިމާރާތަކަށްވުން
 •  ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހޯދޭ ޢިމާރާތަކަށް ވާތީ ޢިމާރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ އޭރިޔާ މަގުމަތިން އެތެރެ ފެންނަގޮތަށް  ބިއްލޫރި ޖަހާފައިވާ ތަނަކަށްވުން
 •  ރަށުގެ ރަނގަޅު ހިސާބެއްކަމުގައިވުން (މައި މަގަށް ވާގޮތަށް ހުންނަ ތަނެއްކަމުގައިވުން)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް:

 

 • ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތްކަން ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ތަނަކާ އެފަރާތަކާ ހުރިގުޅުން އެގޭނެ ލިޔުމަކާއި އައި.ޑީ ކާރޑްގެ ކޮޕީ އާއި އެކު ހުށަހެޅުން

 

މި ބިޑާއި ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • އަގު: %50
 • ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު:%20
 • ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޢިމާރާތެއްނަމަ: %30

                         

              22 ޖުމާދުލްއޫލާ 1442

              06 ޖަނަވަރީ  2021

 

06 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ