ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާ ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 18 ޖަނަވަރީ 2021 1128 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ނަންބަރު: GS18 / I / 2021 / 01  

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ތާރީޙް: 05 ޖެނުއަރީ 2021

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

 

 

   ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 06 ޖެނުއަރީ 2021 އިން 14 ޖެނުއަރީ 2021 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 12:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 17 ޖެނުއަރީ 2021 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޓިންގް ރޫމްގައެވެ.

   

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފޯން: 7552505

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

21 ޖުމާދަލް ޢޫލާ 1442

05 ޖެނުއަރީ 2021

 

 

 

މުޙައްމަދު އަނީސް

ލީޑިންގް ޓީޗަރ

(ސްކޫލް އިންޗާރޖް)

05 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ