އަލްމަދްރަސަތުލް މުނައްވަރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

`

އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ

ށ.މަރޮށި

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަންބަރ: GS212/IUL/2021/01

 

އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  1. އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 04 ޖެނުއަރީ 2021 އިން 18 ޖެނުއަރީ 2021 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 08:30 އިން 11:30 އަށް މިސްކޫލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. ނަންނޯޓްކުރަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއިއެކު، ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީ ކާރޑް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށައެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  3. މިމަސައްކަތާއި  ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑުރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  4. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ  17 ޖެނުއަރީ  2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާގެ އޭވީރޫމުގައެވެ.
  5. ބީލަން ހުށައެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ   19 ޖެނުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާގައެވެ.
  6. މިކަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝީޓް ސުކޫލުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

                      މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6540508 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]އަށެވެ.

                                     20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

                                     04 ޖެނުއަރީ 2021

04 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ