ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

 

            2021 ޖަނަވަރީ 11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 2021 އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ޙިޔާލު ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި، ބައްދަލު ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވުމަށްޓަކައި 2021 ޖަނަވަރީ 11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 އަށް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އޯކިޑްވިލާ (ރައްވެހިގެ) އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ