ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު IUL)/TMCL-SER/2020/03) އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާގުޅޭ

ނަންބަރު:IUL)/TMCL-SER/2020/05)

އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާގުޅޭމި ކުންފުނީގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ އަދި ސަރވަރ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ރެއިޒްޑް ފްލޯރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 10 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)/TMCL-SER/2020/03 އިޢުލާން، އެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮަތަށް ކުންފުނިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ބާޠިލުކުރިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

31 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ