މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ހުރާ ފިޓްނެސް ސެންޓަރުގައި ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިދޭނެ އިންސްޓްރަކްޓަރ އެއް ހޯދުން

ކ. ހުރާ ފިޓްނެސް ސެންޓަރުގައި ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިދޭނެ އިންސްޓްރަކްޓަރ އެއް ހޯދުން

23 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ