މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން

 

 

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 09 ޑިސެންބަރު 2020 އިން 22 ޑިސެންބަރު 2020 އަށް މި އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 / 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

08 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

   

 

23 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ