މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ހ.އޯކިޑް ބިލްޑިންގގެ ހަތަރެއް އަދި ފަސް ވަނަ ފްލޯގައި ހިންގާ މި އޮތޯރިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އޭސީތައް 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2020/30) ފުރަތަމަ އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.  

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

29 ޑިސެންބަރު 2020

އަންގާރަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 ޖަނަވަރީ 2120

އަންގާރަ

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3020478 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

08 ޖުމާދަލްއޫލާ 1442

 

23 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ