ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.      

މަޤާމް:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (ކޯޕަރޭޓް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

އޭ. ލެވެލް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކޮއްފައިވުން

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކުުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކުންފުނީގެ އެގްސެކެޓިވް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ނިންމުންތައް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުން.

ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

ކުންފުނީގެ އެގްސެކެޓިވް ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން އަދި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

މަހު މުސާރަ:

10،000 އާއި 12،000 ރ އާއި ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޯޕަރޭޓް

ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އާއި އެކު މި ކުންފުނީގެ އީމެއިލް، [email protected] އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންކަން ދަންނަވަމެވެ (http://fuelmaldives.com/Home/Downloads.)

އެޕްލިކޭޝަން މެއިލް ކުރައްވާއިރު، މެއިލް ސަބްޖެކްޓުގައި އިއުލާން ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331443 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ