ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ނަންބަރު:

IUL/TMCL-HR/2020/15

މަޤާމު:

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

1

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންްޓްރެކްޓް ބޭސިސް

(އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ހެދޭނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެއަށްފަހު، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.)

މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 • އަސާސީ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހިމަނައިގެން  8,355.00ރ
 • އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް:

 • ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުން.
 • އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 • އޮފީހުގެ ސައިކޮޓަރިއާއި އެތަނުގައި ހުންނަ ފްރިޖް، މައިކްރޯވޭވް، ކޮފީ މެޝިން ފަދަ ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެއްޓުން.
 • އޮފީހުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް މީޓިންގ ރޫމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެފަދަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި ބައްދަލުވުން ނުވަތަ އިވެންޓް ނިމުމުން ތަށިތައް ނެގުމާއި މީޓިންގ ރޫމް  ސާފުކުރުން.
 • އޮފީހުގެ މެއިންޓެނަންސާއި މަރާމާތާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 • އޮފީހުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.
 • އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާއި، އޮފީހަށް ގަނެވޭ ތަކެތި އޮފީހަށް ގެނައުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 • އޮފީހުގެ ސްޓޮކް އަދި އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 • އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • އޮފީހުގެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރު އަންގާ މަސައްކަތްކުރުން.
 • އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 • ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 • މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނޭފަދަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ޢުމުރާއި ޞިއްޙަތުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 • ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން، އޮފީހުން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 • މޮޓޯރސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.

 

(ނޯޓު: މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އަމިއްލަ މޮޓޯރސައިކަލް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.)

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނެގޮތް

މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފޯމު މި އިޢުލާނާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.)
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް.
 • ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ސާފު ކޮޕީއެއް.
 • ޕޮލިސް ރިޕޯޓު.
 • ވަނަވަރު.
 • ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.
 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ.

 

ނޯޓު: އިންޓަރވިޔުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

22 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ