މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކެއުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެވޯރޑްކުރުން

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  171I2(b)/IUL/2020/188 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދިނުމަށް އެދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު ޒާހިރާ / ޒީނިޔާ ، ގއ.ދާންދޫ (A117819) އާއި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171/2020/198 ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

17 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ