ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ފާހާނާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                                                              

     ނިލަންދޫ 

    ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                        ނަންބަރ: IUL)GS-37-B/GS-37/2020/21) 

އިޢްލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ސްކޫލްގައި 02 ފާހާނާ ހެދުން

  1. މި ސްކޫލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 02 ފާހާނާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/18 )ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/19 )ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020ޑިސެމްބަރ 17ން 2020 ޑިސެމްބަރ 23 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 13:00މި ސްކޫލަށްދުރުވެ، ނުވަތަ 7952909 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވާ، ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 ޑިސެމްބަރ 24ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 09:30 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.
  4. ބިޑް ހުށައެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020ޑިސެންބަރު 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ10:30ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައެވެ 

 

                              17  ޑިސެމްބަރ 2020

 

 

17 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ