ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ.ނިލަންދޫ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

            ފ.ނިލަންދޫ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތާބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމަން ބޭނުން ވާތީ، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ، މިއިދާރާގެ   ނަންބަރު: (IUL)374-C/374/2020/118 (08 ޑިސެންބަރު2020) އިއުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

17 ޑިސެންބަރު 2020

17 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ