ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕްލޮމާ އިން ފާރމަސީ – ލ.ގަން

އިޢުލާން

 

 

ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މި ބަޔާން ކުރާ ކޯސް ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޯހަށް އެޕްލައިކުރުން 16 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން 07 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދަމު 23:59 ނިޔަލަށެވެ. މި ކޯހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  courses.mnu.edu.mv/އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯސްތަކަށް އެޕްލައިކުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް  mnu.edu.mv/apply/ގައިވާ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް

 1.       ޑިޕްލޮމާ އިން ފާރމަސީ – ލ.ގަން

 

 

 

ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ޗެކްކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ:

https://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2020/12/Course-information-sheet-2021-Term-1-updated-15th-Dec-2020.pdf

15 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ