ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
IUL)164-PRO/1/2020/17) ގައިވާ "ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލް" މި އިދާރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ

މި އިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު IUL)164-PRO/1/2020/17) ގައިވާ "ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލް" މި އިދާރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ "ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯޒަލް" ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

14 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ