މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ވިއްކާލުން

 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                       ނަމްބަރ : MGPL-ADMIN/AD/20-03

އިޢުލާން           

ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ވިއްކާލުން 

                  މިކުންފުނީގައި އޮތް ބޭނުން ނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން 23 ނޮވެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު

ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ: MGPL-ADMIN/AD/20-02 ގުޅިގެން އަގު ހުށައެޅުމަށް ވަޑައިގަތީ އެންމެ ދެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ އެ ޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް

އަލުން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މިވެހިކަލް ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 10.00 އާއި

12.00 އާ ދެމެދު މިކުންފުނީގެ މާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓަށް ވަޑައިގެން ވެހިކަލް ބެއްލެވުމަށްފަހު، 28 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00އަށް

ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، (3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

 

14 ޑިސެމްބަރ 2020މ.

                       

 

14 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ