ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                             ނަމްބަރ: 254/254/2020/42(IUL)

އިޢުލާން

2021 ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން        

2021 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިރަށު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ވިނަނޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ކުނިކެހުމަށް މަހަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޖޫރަ

 33/20833ރ ( ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ ތެއްތިރީސް ރުފިޔާ / ތެއްތިރީސްލާރި)

ކުނިކެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު

  • ދިރިއުޅުމަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދާއި ނުގުޅިހުރި މަގުތަށް ބޮޑުމިން     118765 ފޫޓް
  • ރަށުގެ ރައްމަތީ ސަރަހައްދު (ދެކުނުއަވަށު ފުނަވަލުން ފެށިގެން އުތުރުކޮޅު ކާނިވާސަރަހައްދަށް)

336504 އަކަފޫޓް

  • ގަބުރުސްތާން (ސަހަރާ) 250×338   84500   އަކަފޫޓް
  • ނަސްރުމަގު (އުތުރުކޮޅު ކޯރައްދާން އަލަށްހެދިމަގު ހުރަހައްއިންނަ މަގާއިއެކު)     15860 އަކަފޫޓް

     ވީމާ މަތީގައިވާ އުޖޫރައަށް ނުވަތަ ކުޑައުޖޫރައަކަށް  މިމަސައްކަތް  ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކުން އަގުބަޔާން ކޮށް  27 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު 13:00 އަށް ސިޓީހިއްޕަވައިގެ މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާސިޓީ އާއިއެކު، ތަޖުރިބާއާއި ގާބިލުކަންހުރި މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

     ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ  އެސިޓީގައި ބަދަލުގައި ހާޞިރުވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އަޑީކާޑް ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް އައިޑީކާޑް ކޮޕީ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މާކްސްދެވޭނެގޮތް  

އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް........................................................................70 މާކްސް

ތަޖުރިބާއަށް ................................................................................20 މާކްސް

ގާބިލްކަމަށް..................................................................................10 މާކްސް

                                    13 ޑިސެމްބަރ 2020

13 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ