ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

                   ނ.ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ނާރސްސްޓޭޝަނަށް ކައުންޓަރެއް ޖައްސަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                   ވީމާ ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ދައްކާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް ލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށްހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި،ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެއަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ،  

13 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ