ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫޕީއެސް އަދި ސަރވަރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

ނަންބަރު: (IUL)/TMCL-SER/2020/04

 

 

ޔޫޕީއެސް އަދި ސަރވަރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

 

މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ޔޫޕީއެސް އަދި ސަރވަރ ރެކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ގަންނަން ބޭނުންވާ ޔޫޕީއެސް އަދި ސަރވަރ ރެކާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް އިޢުލާނާއެކު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ "ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް" (އާރު.އެފް.ޕީ) ޑޮކިޔުމަންޓުގެ ސެކްޝަން-އޭ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އާރު.އެފް.ޕީ ޑޮކިޔުމަންޓުގެ ސެކްޝަން-ބީ "އިންސްޓްރަކްޝަން ޓު ބިޑަރސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު:  17 ޑިސެންބަރު 2020 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި:   14:00

ތަން:   ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ހ. ޕަލްމޭރާ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ސޯސަންމަގު، މާލެ)

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ