މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ ގރ-01 - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް

މަޤާމު:  އޮފިސަރ ގރ.1  

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް  

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 8000.00ރ – 10000.00 އާއި ދެމެދު

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު   ގަޑީގެ   ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ޑިޕްލޮމާ ހާސިލް ކޮއްފައިވުމާއި އެކު ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ

 ނުވަތަ ލެވެލް – 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް އެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު   މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

 ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

 އުމުރުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދު  

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

 ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކޮންސަލްޓެންޓާއި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން

 ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަކުގައި ހެޑްއޮފީހާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދިނުން 

 ކުޅުދުއްފުށި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  (މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.) 

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 15 ޑިސެންބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ

ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ

ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން

މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ ތިރީގައި މިވާ އީމެއިލް:

 [email protected] 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ.

10 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ