ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޮކް ކަބަޑު ހޯދުމާ ގުޅޭ:

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

އަދަދު

ތަކެތި

ތަފްސީލް

01

ސްޓޮކް ކަބަޑު

ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ، 12 ވަތްގަނޑުލީ

 

މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްwww.judiciary.gov.mvގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 2020 ޑިސެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން  އެދެމެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށްކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ 2020

09 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ