ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

`

 

 

ފީވަކުސްކޫލް                                          

ފީވައް،                                           

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/IUL/2020/06  

 

އިޢުލާން

 

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

2120 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020  ޑިސެންބަރު 10 ން 2020 ޑިސެންބަރު 14 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 ން މެންދުރު 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަން ނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި 2020 ޑިސެންބަރު 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލުގައި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް އޮންނާނެވެ. 2020 ޑިސެންބަރު 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިސްކޫލުގެ އޭ.ވީ. ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

-          ދެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި ނަން ނޯޓުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

-          މިޢުލާނާއެކު ބީލަންފޮތް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ..

                  24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442ހ.

                  09 ޑިސެންބަރު  2020މ.

09 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ